Документи


Заповед 186 за промяна в дневния режим от 07.02.2022 г.

Заповед 229 План прием 2022-2023 г.

Заповед за извънредно положение

Заповед Забранявам достъп на външни лица до сградата

Инструктаж-ученици

Готови ли сме за учебната година

Правила за безопасен интернет

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.

График Консултации за втори учебен срок 2021-2022.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2021-2022 г

ОБЯВЛЕНИЕ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2020-2021г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.

Обобщена информация по БДП

Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022г

Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г.


Заповед 196 Промяна в дневния режим от 14.02.2022-г


 

ОУ "Васил Априлов"


Основните цели на учебното заведение са: поддържане на високо равнище в обучението на учениците и развитието на техните комуникативни умения.


Buy now