Документи


Заповед 186 за промяна в дневния режим от 07.02.2022 г.

Заповед за извънредно положение

Заповед Забранявам достъп на външни лица до сградата

Инструктаж-ученици

Готови ли сме за учебната година

Правила за безопасен интернет

Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.

График Консултации за втори учебен срок 2021-2022.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2021-2022 г

Заповед за прием на ученици

ОБЯВЛЕНИЕ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Програма за целодневна организация на учебния процес 2020-2021г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.

Обобщена информация по БДП

Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022г

Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г.


Заповед 196 Промяна в дневния режим от 14.02.2022-г


 

ОУ "Васил Априлов"


Основните цели на учебното заведение са: поддържане на високо равнище в обучението на учениците и развитието на техните комуникативни умения.


Buy now